Skip to content

Reklamačný poriadok

Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb v APARTMÁNOCH ADAM***, vydávam v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka tento reklamačný poriadok:

Článok I.
Právo na reklamáciu služieb

Ak spotrebiteľ zistí, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú chybu, má právo túto reklamovať. Ak spotrebiteľ zistí, že ubytovacia služba, ktorá bola poskytnutá, má chybu, musí uplatniť svoje právo u majiteľa, bez zbytočného odkladu. Jeho právo zanikne, ak nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o poskytnutých službách, doklad o zaplatení služieb, ktorých chybu reklamuje. Bez predloženia dokladu nemusí majiteľ reklamáciu uznať.

Článok II.
Postup pri vybavovaní reklamácie

Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za chyby služieb, je majiteľ povinný po odbornom posúdení rozhodnúť o reklamácií ihneď. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď alebo ju majiteľ nepovažuje za opodstatnenú, je povinný so spotrebiteľom spísať záznam o reklamácii. V zázname uvedie presné označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, vytknuté chyby a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.
Ak sa jedná o zložitý prípad, je povinný majiteľ rozhodnúť o reklamácii do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný pre odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Prevádzkovateľ je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, nechať poskytovanú službu odborne posúdiť.
Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie orgánu dozoru, zaslanie, alebo výsledky odborného posúdenia preukázať. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.

Článok III.
Neodstrániteľné chyby poskytnutej služby

Ak nie je možné chyby technického charakteru na izbe pridelenej spotrebiteľovi odstrániť, a ak ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť spotrebiteľovi iné náhradné ubytovanie a izba bude prenajatá po dohode napriek takejto chybe, má spotrebiteľ právo na

  1. primeranú zľavu z ceny izby
  2. zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.06.2023