Skip to content

Ubytovací poriadok

v súlade so Zmluvou o ubytovaní podľa §754 a nasl. Občianskeho zákonníka

Článok I.
Podmienky a spôsob ubytovania

1. Prevádzkovateľom ubytovania v súkromí APARTMÁNY ADAM *** je majiteľ ROMAN KANDERA so sídlom v Ľubeli 523, 034 14 Ľubeľa (ďalej len ,,prevádzkovateľ „).

2. Prevádzkovateľ môže ubytovať len občana, ktorý sa riadne prihlási, t.j. predloží majiteľovi zariadenia ihneď po príchode svoj platný doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas / a to v zmysle platného znenia zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a to v zmysle platného znenia zákona č. 428/2008 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení. Na základe ktorého majiteľ vydá hosťovi kľúč s číslom izby, kľúčom od hlavného vchodu a ovládačom brány .

3. Prevádzkovateľ poskytuje hosťom služby aspoň v rozsahu a kvalite určenej vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pre ich zaraďovanie.

4. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

5. Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ povinný ubytovať hosťa najneskôr do 18,00 hod., ak nie je v objednávke uvedené inak. Po uvedenej hodine môže prevádzkovateľ izbou voľne disponovať. Hosťa možno ubytovať po 14,00 hod., a v osobitých prípadoch skôr. Za osobitý prípad sa považuje aj včasné informovanie prevádzkovateľa telefonicky.

6. Ak si hosť vopred objednal dvojlôžkovú izbu a objednávka vrátane ceny mu bola písomne potvrdená účtuje prevádzkovateľ hosťovi cenu za dvojlôžkovú izbu i v prípade, že hosťa ubytuje v apartmáne pre 3 osoby.

7. Ak hosť dodatočne počas pobytu požiada o predĺženie pobytu, môže mu prevádzkovateľ poskytnúť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

8. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s prevádzkovateľom. V deň odchodu ubytovania je hosť oprávnený používať izbu do 10,00 hod. posledného dňa pobytu. V prípade, že hosť tak neurobí v stanovenej dobe, môže mu prevádzkovateľ účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.

9. Ak nebola ubytovacia doba dopredu objednaná, hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10,00 hod. posledného dňa pobytu. Do tejto doby tiež izbu opustí. Ak to neurobí do stanovenej doby, môže mu prevádzkovateľ účtovať pobyt za nasledujúci deň.

10. Ubytovacie zariadenie poskytuje hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje právny predpis. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom a platobnými podmienkami ubytovacieho zariadenia. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a storno poplatky ako aj ďaľšie služby je k nahliadnutiu u prevádzkovateľa, ako aj na webovej stránke ubytovateľa www.apartmany-adam.sk

Článok II.
Zodpovednosť prevádzkovateľa ubytovania a klienta

1. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov. Hosť, ako zodpovedný zástupca zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

2. Hosť vo vlastnom záujme hneď po ubytovaní prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási prevádzkovateľovi.

3. Za stratu kľúčov od izby, ovládača na bránu je klient povinný bezodkladne uhradiť prevádzkovateľovi 50 €, ako paušálnu náhradu škody. Týmto však nie je dotknutá skutočná náhrada škody, takouto stratou kľúča hosťom spôsobená.

4. Všetky cennosti a peniaze má možnosť hosť uložiť do trezora s manuálom, ktorý je na apartmáne. Za všetky cennosti a peniaze uložené mimo trezora, ubytovateľ nezodpovedá.

5. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie hosť :

  • aj počas pobytu v zariadení bude mať zamknuté vchodové dvere.
  • predtým ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti a dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje ubytovateľa.
  • pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí.
  • pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí.

Článok III.
Všeobecné platné nariadenia

1. Návštevy na izbe sú zakázané.

2. Motorovými vozidlami je k ubytovaciemu zariadeniu možné prichádzať len po prístupových cestách a parkovať na určených miestach. Použitie zvukových a svetelných signalizácií a dlhodobé ponechanie motora v chode nie je dovolené. V osobnom záujme v aute nenechávať voľne položené osobné veci, športové potreby, el. zariadenia a pod.

3. Hosť súhlasí s tým, že počas celej doby ubytovania má právo vstúpiť do izby za účelom vykonania svojich služobných povinností upratovačka, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, v prípade potrebný opravár.

4. V izbe ani v spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia hosť nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa premiestňovať interiérové zariadenie, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do rozhlasových a televíznych prijímačov, robiť úpravy alebo akékoľvek zásahy do elektrického vedenia alebo inej inštalácie.

5. V ubytovacom zariadení a hlavne na izbe nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu / holiaci strojček, sušič vlasov a pod. /.

6. V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa. A po príchode jednotky PO, pokynmi veliteľa zásahu.

7. V ubytovacích priestoroch a v izbách je zákaz fajčenia. To neplatí pre vyhradené priestory pre fajčiarov, kde je fajčenie dovolené.

8. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 12 rokov ponechať bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločných a vonkajších priestoroch ubytovacieho zariadenia.

9. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie, bicykle, motocykle, technické zariadenia a iné obdobné predmety, ktoré je z bezpečnostných i priestorových dôvodov možné uložiť na iné ubytovacím zariadením vyhradené miesto.

10. Loptové a športové hry sa môžu hrať len na športoviskách a priestoroch na to určených, aby nebol rušený kľud, odpočinok a bezpečnosť hostí.

11. Hosť sa nesmie na izbe ani v ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia príliš hlučne správať, ani neprimerane nahlas počúvať rozhlasový, alebo televízny prijímač.

12. V dobe od 22,00 hod. do 06,00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

13. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť svetlo a elektrické spotrebiče, uzavrieť okná, uzamknúť dvere.

14. Hosť adresuje svoje sťažnosti a prípadne návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prevádzkovateľovi, formou zápisu do knihy prianí a sťažností uloženej u majiteľa. U prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia je hosťovi k dispozícií aj reklamačný poriadok.

15. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. Ubytovací poriadok Ubytovacie zariadenie je oprávnené v zmysle platných právnych predpisov ukončiť pedčasne ubytovanie hosťa v prípade, ak hrubo porušuje dobré mravy, alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti, teda nad mieru alebo opätovne ruší nočný kľud, poškodí majetok ubytovacieho zariadenia, inak obťažuje ostatných hostí a pod.

16. Tento ubytovací poriadok upravuje podmienky ubytovania, za ktorých ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovanie a služby s ním spojené a je záväzný pre hosťa od momentu uzavretia zmluvy o ubytovaní, pričom je k dispozícií klientom na viditeľnom mieste v Apartmáne ubytovacieho zariadenia.

17. Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.06.2023 mení a dopĺňa pôvodný ubytovací poriadok ako aj cenník a storno poplatky.

18. Pobyt psov a iných zvierat je prísne zakázaný.